Štatút

Štatút – vyhlásenie za rok 2021

I. Článok - Vyhlasovateľ

 1. Vyhlasovateľom a organizátorom je Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen (ďalej len „Mesto Zvolen“)

 2. Partnermi ankety sú masovokomunikačné prostriedky pôsobiace v meste Zvolen, ktoré je zriaďovateľom webovej tránky www.zvolen.sk a facebookovej stránky facebook zvolen a novín Zvolenské noviny.

II. Článok - Cieľ vyhlásenia

 1. Cieľom vyhlásenia je:

  • priblížiť širokej verejnosti a oceniť výsledky dosiahnuté športovcami alebo športovými kolektívmi mesta Zvolen za príslušný kalendárny rok,

  • propagáciou najúspešnejších športovcov a nimi dosiahnutých výsledkov motivovať najmä mladú generáciu k aktívnemu vzťahu k telovýchovným a športovým aktivitám, ktoré sú najlepšou prevenciou v boji proti drogovým a iným závislostiam a predpokladom zdravého a pokojného životného štýlu.

III. Článok - Vyhlasovanie

 1. Vyhlásenie je jednokolové a je vyhlasované jedenkrát ročne.

 2. Vyhlasované sú spravidla nasledovné kategórie:

 1. Jednotlivec – dospelý Olympijské športy, (vek od 22 rokov)

 2. Jednotlivec – dospelý Neolympijské športy, (vek od 22 rokov)

 3. Jednotlivec – mládež (0 - 15,99 rokov)

 4. Jednotlivec – junior Olympijské športy (16 – 21,99 rokov)

 5. Jednotlivec – junior Neolympijské športy (16 – 21,99 rokov)

 6. Športový kolektív – dospelí,

 7. Športový kolektív – mládež,

 8. Výrazný športový talent,

 9. Tréner roka,

 10. Špeciálna cena (divák, tréner, legenda športu, za výnimočný prínos, dlhodobú činnosť a pod...),

 11. Cena občanov mesta Zvolen – Anketa o Najpopulárnejšieho športovca mesta Zvolen z nominácií klubmi a verejnosťou formou verejného hlasovania – za rok 2021 nebude realizovaná,

 12. Absolútny víťaz.

 1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje podľa nominácií v príslušnom roku právo určiť počet ocenených v jednotlivých kategóriách, pridať alebo zrušiť niektorú kategóriu.

IV. Článok - Podmienky pre zaradenie do vyhlasovania

 1. Do vyhlásenia budú zaradení iba športovci alebo kolektívy, ktorí spĺňajú nasledovné kritériá:

  • Pri individuálnych oceneniach je podmienkou štátna príslušnosť SR, trvalý pobyt vo Zvolene alebo príslušnosť k športovému oddielu so sídlom vo Zvolene. Vekové kategórie sa posudzujú ku dňu dosiahnutia športového výsledku.

  • Zoznam olympijských športov je určený Medzinárodným olympijským výborom.

  • Športovec zaradený do vyhlásenia môže byť ocenený len v jednej individuálnej kategórii (okrem kategórie Cena občanov mesta Zvolen a Absolútny víťaz).

  • V kategórii športových kolektívov sa hodnotia prioritne kolektívne športy.

 2. Návrh na nomináciu športovcov je potrebné vyplniť prostredníctvom elektronického nominačného formulára  https://sportovecmestazvolen.sk/sportovec-roka/nominacny-formular . Kontakt: e-mail: sport@zvolen.sk

 3. Hodnotiaca komisia má právo nominovať ďalších športovcov podľa svojho uváženia a v súlade s týmto štatútom.

V. Článok - Kritériá vyhlasovania

 1. Vyhlasovateľ zabezpečí oslovenie odbornej a širokej verejnosti so žiadosťou o zaslanie návrhov na nomináciu športovcov. Športovým klubom pôsobiacim v meste Zvolen zašle informáciu o spustení nominácií, verejnosť prostredníctvom regionálnych médií.

 2. Športový klub a občan môžu poslať nomináciu iba 1 krát.

 3. Vyhlasovateľ spracuje predložené návrhy do hodnotiaceho formulára.

 4. Vyhlasovateľ vymenuje komisiu na vyhodnotenie. Komisia bude zložená zo zástupcov regionálnych médií, športových odborníkov a zástupcu Komisie mládeže a športu pri MsZ vo Zvolene. Úlohou komisie je z predložených návrhov vyhodnotiť športovcov v jednotlivých kategóriách.

 5. O poradí v jednotlivých kategóriách uvedených v čl. III  bod 2. písm. a) - j), a l) rozhodne komisia. Komisia bude posudzovať výsledky športovcov v súťažiach, a to podľa stupňa súťaže ( OH, MS, ME, M-SR....) a podľa rozšírenosti športu (olympijský šport, počet klubov na Slovensku, počet stupňov súťaží na celosvetovej úrovni).

 6. Víťaz kategórie uvedenej v čl. III bod 2 písm. k) bude určený na základe hlasovania verejnosti na www stránke sportovecmestazvolen.sk, prípadne iným spôsobom - za rok 2021 nebude realizované.

 7. Vyhlasovateľ zabezpečí slávnostné odovzdanie ocenení a zverejnenie výsledkov v regionálnych médiách.

 8. Vyhlásenie bude prebiehať podľa harmonogramu:

  • Oslovenie odbornej a širokej verejnosti: od 31.1.2022

  • Uzávierka prijímania návrhov na nominácie: do 20.02.2022

  • Vymenovanie komisie do 20.02.2022

  • Spracovanie hodnotiacej tabuľky: do 12.3.2022

  • Hodnotenie komisie: do 31.03.2022

  • Vyhlásenie výsledkov : do 30.06.2022

  • Zverejnenie výsledkov: do 30.06.2022

VI. Článok - Právna doložka

 1. Vyhlasovateľ ankety a členovia hodnotiacej komisie sú povinní dodržiavať všetky podmienky štatútu tejto súťaže.

 2. Prijímajú sa len nominácie, ktoré splnia všetky stanovené podmienky a boli doručené pred uzávierkou, pričom rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke, dátum prijatia v podateľni alebo dátum odoslania e-mailom. Po uzávierke sa ďalšie návrhy na nomináciu neprijímajú.

 3. Podrobné informácie o ankete nájdete v inštrukciách k ankete na webovej stránke www.zvolen.sk, sportovecmestazvolen.sk

VII. Článok - Záverečné ustanovenia

 1. Vyhlasovateľ ankety si vyhradzuje právo kedykoľvek anketu zrušiť.

 2. Zaslaním nominácie nominant súhlasí so spracovaním zaslaných osobných údajov pre potreby súťaže. Ich spracovanie sa uskutoční v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 3. Zaslaním nominácie nominant prehlasuje, že si vyššie uvedený štatút vyhlásenia prečítal, ich obsahu porozumel a vyjadruje svoj súhlas s nimi.

Ing. Lenka Balkovičová
primátorka mesta Zvolen