Mesto Zvolen

Štatút vyhlasovania „ Najúspešnejší športovci mesta Zvolen“

I. Vyhlasovateľ

 1. Vyhlasovateľom a organizátorom je Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen (ďalej len „Mesto Zvolen“) v spolupráci so Zvolenským kultúrnym centrom, Zvolen, IČO 42393744

 2. Partnermi ankety sú masovokomunikačné prostriedky pôsobiace v meste Zvolen, ktoré je zriaďovateľom webovej stránky www.zvolen.sk a facebookovej stránky facebook zvolen a novín Zvolenské noviny.

II. Cieľ vyhlásenia

 1. Cieľom vyhlásenia je:

  • priblížiť širokej verejnosti a oceniť výsledky dosiahnuté športovcami alebo športovými kolektívmi mesta Zvolen za príslušný kalendárny rok,

  • propagáciou najúspešnejších športovcov a nimi dosiahnutých výsledkov motivovať najmä mladú generáciu k aktívnemu vzťahu k telovýchovným a športovým aktivitám, ktoré sú najlepšou prevenciou v boji proti drogovým a iným závislostiam a predpokladom zdravého a pokojného životného štýlu.

III. Vyhlasovanie

 1. Vyhlásenie je jednokolové a je vyhlasované jedenkrát ročne.

 2. Vyhlasované sú spravidla nasledovné kategórie:

  • Jednotlivec – dospelý Olympijské športy, ( vek od 22 rokov )

  • Jednotlivec – dospelý Neolympijské športy, ( vek od 22 rokov )

  • Jednotlivec – mládež (0 - 15,99 rokov)

  • Jednotlivec – junior Olympijské športy (16 – 21,99 rokov)

  • Jednotlivec – junior Neolympijské športy (16 – 21,99 rokov)

  • Športový kolektív – dospelí,

  • Športový kolektív – mládež,

  • Výrazný športový talent,

  • Tréner Roka,

  • Špeciálna cena (divák, tréner, legenda športu, za výnimočný prínos, dlhodobú činnosť a pod...),

  • Cena občanov mesta Zvolen – Anketa o Najpopulárnejšieho špotovca mesta Zvolen z nominácií klubmi a verejnosťou formou verejného hlasovania,

  • Absolútny víťaz.

 3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje podľa nominácií v príslušnom roku právo určiť počet ocenených v jednotlivých kategóriách, pridať alebo zrušiť niektorú kategóriu.

 4. Vyhlásenie bude prebiehať každoročne v období od 01.12. do 28.02.

IV. Podmienky pre zaradenie do vyhlasovania

 1. Do vyhlásenia budú zaradení iba športovci alebo kolektívy, ktorí spĺňajú nasledovné kritériá:

  • Pri individuálnych oceneniach je podmienkou štátna príslušnosť SR, trvalý pobyt vo Zvolene alebo príslušnosť k športovému oddielu so sídlom vo Zvolene. Vekové kategórie sa posudzujú ku dňu dosiahnutia športového výsledku.

  • Zoznam olympijských športov je určený Medzinárodným olympijským výborom.

  • Športovec zaradený do vyhlásenia môže byť ocenený len v jednej individuálnej kategórii (okrem kategórie Cena občanov mesta Zvolen a Absolútny víťaz).

  • V kategórii športových kolektívov sa hodnotia prioritne kolektívne športy.

 2. Návrh na nomináciu športovcov je potrebné doručiť na nominačnom formulári (Príloha č. 1) osobne, poštou na adresu Zvolenské kultúrne centrum, Námestie SNP 31/21, 960 01 Zvolen alebo mailom na adresu sport@zvolen.sk. Kontaktná osoba: Referent pre športové aktivity, 045/5303 407.

 3. Hodnotica komisia má právo nominovať ďalších športovcov podľa svojho uváženia a v súlade s týmto štatútom.

V. Kritériá vyhlasovania

 1. Vyhlasovateľ zabezpečí oslovenie odbornej a širokej verejnosti so žiadosťou o zaslanie návrhov na nomináciu športovcov. Športovým klubom pôsobiacim v meste Zvolen zašle návratku, verejnosť prostredníctvom regionálnych médií.

 2. Športový klub a občan môžu poslať nomináciu iba 1 krát.

 3. Vyhlasovateľ spracuje predložené návrhy do hodnotiaceho formulára.

 4. Vyhlasovateľ vymenuje komisiu na vyhodnotenie. Komisia bude zložená zo zástupcov regionálnych médií, športových odborníkov a zástupcu Komisie mládeže a športu pri MsZ vo Zvolene. Úlohou komisie je z predložených návrhov vyhodnotiť športovcov v jednotlivých kategóriách.

 5. O poradí v jednotlivých kategóriách uvedených v čl. III  bod 2. písm. a)- j), l) rozhodne komisia. Komisia bude posudzovať výsledky športovcov v súťažiach, a to podľa stupňa súťaže ( OH, MS, ME, M-SR....) a podľa rozšírenosti športu (olympijský šport, počet klubov na Slovensku, počet stupňov súťaží na celosvetovej úrovni).

 6. Víťaz kategórie uvedenej v čl. III bod 2 písm. k) bude určený na základe hlasovania verejnosti na sociálnej sieti facebook, prípadne iným spôsobom.

 7. Vyhlasovateľ zabezpečí slávnostné odovzdanie ocenení a zverejnenie výsledkov v regionálnych médiách.

 8. Vyhlásenie bude prebiehať podľa harmonogramu:

  • Oslovenie odbornej a širokej verejnosti: od 01.12.

  • Uzávierka prijímania návrhov na nominácie: do 15.01.

  • Spracovanie hodnotiacej tabuľky: do 31.01.

  • Vymenovanie komisie do 31.01.

  • Hodnotenie komisie: do 28.02.

  • Verejné hlasovanie: 01.02. – 28.02./29.02.

  • Vyhlásenie výsledkov : do 31.03.

  • Zverejnenie výsledkov: do 31.03.

VI. Právna doložka

 1. Vyhlasovateľ ankety a členovia hodnotiacej komisie sú povinní dodržiavať všetky podmienky štatútu tejto súťaže.

 2. Prijímajú sa len nominácie, ktoré splnia všetky stanovené podmienky a boli doručené pred uzávierkou, pričom rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke, dátum prijatia v podateľni alebo dátum odoslania e-mailom. Po uzávierke sa ďalšie návrhy na nomináciu neprijímajú.

 3. Podrobné informácie o ankete nájdete v inštrukciách k ankete na webovej stránke www.zvolen.sk

 4. Verejné hlasovanie sa zastaví 28.2. (29.2. – v prípade prestupného roku) o 12:00 hod.

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Vyhlasovateľ ankety si vyhradzuje právo kedykoľvek anketu zrušiť.

 2. Zaslaním nominácie nominant súhlasí so spracovaním zaslaných osobných údajov pre potreby súťaže. Ich spracovanie sa uskutoční v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 3. Zaslaním nominácie nominant prehlasuje, že si vyššie uvedený štatút vyhlásenia prečítal, ich obsahu porozumel a vyjadruje svoj súhlas s nimi.

Ing. Lenka Balkovičová
primátorka mesta Zvolen

Príloha č.1 – Nominačný formulár kluby

Galéria

DSC00250.jpg

Partneri